سفارش تبلیغ
صبا

زندگی آرام

کاش می شد خنده را تدریس کرد 
             کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد

کاش می شد عشق را تعلیم داد   
                ناامیدان را امید و بیم داد

شاد بود و شادمانی را ستود 
             با نشاط دیگران ، دلشاد بود

کاش می شد دشمنی را سر برید
        دوستی را مثل شربت سر کشید

دشمن بی رحمی و اجحاف بود
             دوست دار نیکی و انصاف بود

کاش می شد پشت پا زد بر غرور
        دور شد از خود پسندی، دور دور

با صفا و یکدل و آزاده بود
             مثل شبنم بی ریا و ساده بود

از دو رنگی و ریا پرهیز کرد
            کینه را در سینه حلق آویز کرد

کاش می شد ساده و آزاد زیست
               در جهانی خرم و آباد زیست